เงื่อนไขและขั้นตอนการซื้อทรัพย์สิน


1. การสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ 

   
ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์
    สายงานทรัพย์สินและธุรการ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
    โทรศัพท์: 0 -2258-9978   (จ.-ศ. 8.00 -17.30 น.)
    มือถือ    : 084-217-8855 และ 084-217-8866 (ทุกวัน)
    โทรสาร : 0-2260-5500
    อีเมลล์   : salesasset@ocean.co.th

2. การแจ้งความจำนงซื้อ (เสนอซื้อ)


    ผู้เสนอซื้อจะต้องทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินตามแบบฟอร์มแนบที่บริษัทฯ กำหนด
    จัดส่งให้บริษัทฯ ผ่านฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์  ตามที่อยู่ข้างต้น โดยสามารถแจ้งความจำนงเสนอซื้อผ่าน
  
          -   โทรศัพท์   ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ 02-258-9978 , 086-569-2426 , 084-217-8866 
          -   โทรสาร 0-2260-5500
          -   E-Mail  salesasset@ocean.co.th หรือ salesasset.avp@ocean.co.th 
          -   สำนักงานไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ
     
    เอกสารประกอบในการเสนอซื้อ
       1.  ใบเสนอซื้อทรัพย์สิน (ตามแบบฟอร์ม)
       2.  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้เสนอซื้อ
            สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้เสนอซื้อ
       3.  กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เงื่อนไขการชำระเงิน

   3.1 ชำระเงิน 20% ของราคาขาย  พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย  

   3.2 รับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน (นับจากวันทำสัญญา)พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ 80% ของราคาขาย

   3.3 ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 2 % ของราคาประเมินราชการ/หรือชำระตามที่สำนักงานที่ดินเรียกเก็บจริงในวันจดทะเบียน  โอนฯ  และค่าอากรแสตมป์ 
            
   
   3.4  การชำระเงิน 
                         -  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค ระบุ ACCOUNT PAYEE ONLY สั่งจ่าย
                            บริษัท ไทยสมุทรประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)

                         -  กรณีเขตต่างจังหวัด ชำระเป็นดราฟท์ (ตั๋วแลกเงิน) ระบุ ACCOUNT PAYEE ONLY สั่งจ่าย
                            บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

                         -  ชำระเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี
                            ชื่อบัญชี บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
หมายเลขบัญชี 023 -1 -05986-8
                            ณ  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา สุรวงศ์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
                            เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์ สลิปนำฝากเงินให้ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐาน

4. การทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

        4.1  กำหนดวันทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

        4.2  ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้จะขายมีสิทธิ์
               ริบเงินทั้งหมดทุกจำนวนที่ผู้เสนอซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้วได้ แต่ทั้งนี้หากผู้เสนอซื้อมีเหตุผลซึ่ง
               ผู้จะขายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุอันสมควร ผู้จะขายอาจจะพิจารณาขยายกำหนดระยะเวลา
               การจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้เสนอซื้อออกไปอีกได้ แต่ผู้เสนอซื้อจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา
               ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดคงเหลือ จนถึงวันที่รับชำระครบถ้วน

        4.3  ผู้จะขายจะเป็นผู้กำหนดวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้เสนอซื้อจะต้องเตรียมแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์
              (ตั๋วแลกเงิน) สั่งจ่าย“บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)"  โดยระบุจำนวนที่ยังคงค้างชำระตามราคาซื้อขาย

        4.4  ผู้เสนอซื้อจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง (หากมี) ทั้งหมด ส่วนภาษีเงินได้
              นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

หมายเหตุ: บริษัทฯ สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูลทรัพย์สิน หรือยกเลิกรายการทรัพย์สินที่จะขาย ตลอดจนความผิดพลาดจากการพิมพ์ และทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์สินทั้งหมดด้วยตนเอง